Adatkezelési Tájékoztató

Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy Kiss Andrea egyéni vállalkozó /kisadózó/ által nyújtott szolgáltatások igénybevétele során a vendégek által megadott személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

1.Adatkezelő megnevezései

Adatkezelő megnevezése: Kiss Andrea /kisadózó/

Adószáma: 54927380-1-43

Székhelye: 1122 Budapest Kék Golyó utca 1/A. VI./25.

2. Adatkezelés szabályai

Jelen adatkezelési szabályzat időbeli hatálya 2020. március 16-tól visszavonásig tart.

A jelen tájékoztató fogalmi rendszere megegyezik az Infotv. 3. §-ban meghatározott értelmező fogalommagyarázatoknak.

Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van lehetőség. Kiss Andrea által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének.

Az adatkezelés jogalapja főszabály szerint az érintett hozzájárulása, valamint bizonyos adatkezelések (például: számlán szereplő személyes adatok) esetén törvény rendelkezése.

Az Adatkezelő az adatfelvételkor tájékoztatja az Érintettet arról, hogy adatai kezelésére az Adatkezelési tájékoztató az irányadó.

Az Adatkezelési tájékoztató elfogadása igazolja az Adatkezelési tájékoztató megismerését és adatkezelési hozzájárulásnak minősül.

Kiss Andrea személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében, az érintett előzetes hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

Kiss Andrea az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.

3. Az érintettek jogainak érvényesítése

Tájékoztatjuk, hogy Ön mint természetes személy, az adatkezelés során EU általános adatvédelmi rendelete (EU GDPR) értelmében érintettként az alábbi jogokkal rendelkezik személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:

– az EU GDPR 13. és 14. cikke szerinti tájékoztatáshoz való jog 
– az EU GDPR 15. cikke szerinti hozzáférési jog 
– az EU GDPR 16. cikke szerinti helyesbítéshez való jog 
– az EU GDPR 17. cikke szerinti törléshez való jog 
– az EU GDPR 18. cikke szerinti adatkezelés korlátozásához való jog 
– az EU GDPR 20. cikke szerinti adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az info@devijoga.hu e-mail címen.

4. Az adatkezelés időtartama

A megadott adatokat visszavonásig kezeli az Adatkezelő. A hozzájárulását az info@devijoga.hu e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja. 

5. Adattovábbítás más adatfeldolgozó részére:

Nem történik adattovábbítás.

6. Jogorvoslati lehetőség:

Kiss Andrea adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

honlap: www.naih.hu

Az érintett – választása szerint – bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Minden jog fenntartva 2020. devijoga.hu