Adatkezelési Tájékoztató

Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy Kiss Andrea EV./Dénes Klaudia EV./Szincsák Napsugár EV./Rohr Szandra EV./Szücs Barbara EV. (továbbiakban a stúdió oktatói), mint közös adatkezelők által nyújtott szolgáltatások igénybevétele során a vendégek által megadott személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

1.Adatkezelők megnevezései

Adatkezelő megnevezése: Kiss Andrea EV.
Adószáma: 54927380-1-43
Székhelye: 1122 Budapest Kék Golyó utca 1/A. VI./25.

Adatkezelő megnevezése: Dénes Klaudia Judit EV.
Adószáma: 55725806-1-42
Székhelye: 1143 Cserei utca 4. A ép. 2 lph.4 3 a.

Adatkezelő megnevezése: Szincsák Napsugár EV.
Adószáma: 56163533-1-42
Székhelye: 1106 Budapest Keresztúri út 12. 1.em./3.

Adatkezelő megnevezése: Rohr Szandra EV.
Adószáma: 57397483-1-33
Székhelye: 2373 Dabas, Báró köz 9.

Adatkezelő megnevezése: Szilassy Katalin EV.
Adószáma: 66813071-1-43
Székhelye: 1194 Budapest Ady Endre út 97-99. F/05

2. Adatkezelés szabályai

A jelen tájékoztató fogalmi rendszere megegyezik az Infotv. 3. §-ban meghatározott értelmező fogalommagyarázatoknak.

A jógaoktatók által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 5. cikke szerinti adatvédelmi elveknek (pl. célhoz kötöttség, adattakarékosság stb.).

Az Adatkezelő az adatfelvételkor tájékoztatja az érintettet arról, hogy adatai kezelésére az Adatkezelési tájékoztató az irányadó.

A jógaoktatók személyes adatot csak meghatározott, jogszerű célból, a megfelelő jogalap alapján (pl. hozzájárulás birtokában), a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig kezel. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

A jógaoktatók az adatkezelések felett érvényesítik a jogszabályban foglalt előírásokat, valamint gondoskodnak arról, hogy érvényesüljön az illetéktelen hozzáférés elleni védelem. Adatkezelők a kezelt személyes adatok vonatkozásában a releváns kockázatokkal arányos védelmet alakítanak ki és tartanak fenn.

3. Az érintettek jogainak érvényesítése

Tájékoztatjuk, hogy Önt, mint természetes személyt, az adatkezelés során a GDPR értelmében érintettként az alábbi jogok illetik meg a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:

– a GDPR 13. és 14. cikke szerinti tájékoztatáshoz való jog: jelen tájékoztató útján érvényesül.
– a GDPR 15. cikke szerinti hozzáférési jog: az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőktől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR 15. cikke szerinti információkhoz hozzáférést kapjon.
– a GDPR 16. cikke szerinti helyesbítéshez való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
– a GDPR 17. cikke szerinti törléshez való jog: az adatkezelő az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a kérelemben megjelölt személyes adatokat, amennyiben a GDPR 17. cikkében rögzített feltételek fennállnak.
– a GDPR 18. cikke szerinti adatkezelés korlátozásához való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR 18. cikk (1) bekezdésében szereplő feltételek valamelyike teljesül; ilyen irányú kérés esetén, amennyiben valamely feltétel teljesül, az adott adatkezelő a megfelelő módon intézkedik a kezelt adatok korlátozásáról: pl. ideiglenesen áthelyezi egy másik adatkezelő rendszerbe vagy az adatokat használó személyek hozzáférhetőségég megszünteti
– a GDPR 20. cikke szerinti adathordozhatósághoz való jog: az érintett az ezirányú kérelmére tagolt, illetve széles körben használt adathordozón, adott esetben szöveges formátumú fájlként megkapja a róla kezelt személyes adatokat.
– a GDPR 21. cikke szerinti tiltakozáshoz való jog: a tiltakozáshoz való jog megilleti az érintettet, amennyiben a GDPR 21. cikke szerinti feltételek teljesülnek.

Az érintettnek – amennyiben az adatkezelő az érintett hozzájárulása alapján kezeli az adatokat – bármikor lehetősége van hozzájárulását visszavonni, mely révén nem lesz többé alanya az adatkezelésnek. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az érintetti jogok érvényesítésére vonatkozó kérelmeket az info@devijoga.hu e-mail címre kell elküldeni. Közös adatkezelők a kérelem megküldését követően 30 napon belül kivizsgálják az érintett igényeit, és irányadó eljárásrendjüknek megfelelően az illetékes jógaoktató visszajelez az érintettnek, illetőleg intézkedik a kérelemmel kapcsolatosan

4. Az adatkezelés:

Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés:

Jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyet a hírlevélre feliratkozó személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg.
Célja: rendszeres, illetve eseti hírlevél küldése a szolgáltatással kapcsolatos újdonságokról, workshopokról és marketing célú üzenetekről
A kezelt adatok köre: név (a 2008. évi XLVIII. törvény, azaz a Grt. 6. § (2) bekezdése szerint) és e-mail cím

Időtartama: a hírlevélről történő leiratkozásig.

Azonosítás, kapcsolatfelvétel és látogatók földrajzi megoszlásának figyelemmel kísérése:

Jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyet a közös adatkezelők az egészségügyi és felelősségi nyilatkozat aláíratásával szereznek meg.

Célja: a név az azonosítást szolgálja, az e-mail cím a kapcsolatfelvételt teszi lehetővé (az igénybevett szolgáltatás tárgyában), a lakcím irányítószáma arra szolgál, hogy a stúdió oktatói levonják a következtetést, hogy az órákra honnan (pl. milyen kerületből) érkeznek a résztvevők.
Időtartama: a megadott adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezelik a közös adatkezelők. A hozzájárulását az info@devijoga.hu e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

Kép- és hangfelvétel felhasználása:

Jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyet a közös adatkezelők az egészségügyi és felelősségi nyilatkozat aláíratásával szereznek meg.

Célja: online felületeken és kiadványokban történő felhasználás, közzététel

A kezelt adatok köre: az érintettről készült kép- és hangfelvétel

Időtartama: a megadott adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezelik a közös adatkezelők. A hozzájárulását az info@devijoga.hu e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződéshez, illetve számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok kezelése:

Jogalapja: az adatkezelés a közös adatkezelőkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. A jógaoktató és az érintett közötti megállapodással egy polgári jogi jogviszony jön létre, mely keretében a jógaoktató a megbízás szerződésszerű teljesítésére, az érintett pedig az ellenszolgáltatás megfizetésére vállalnak kötelezettséget. Ebből fakadóan a jógaoktató számára számla adási kötelezettség keletkezik, melyet a megfelelő tartalommal köteles kiállítani.

Célja: a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

A kezelt adatok köre: a számla kötelező adattartamáról az Általános Forgalmi Adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. §-a rendelkezik.

Időtartama: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art. tv.) 47. § (3) bekezdése alapján a jogszabályban előírt bizonylatot, könyvet, nyilvántartást – ideértve a gépi adathordozón rögzített elektronikus adatokat, információkat is – az adózó adatkezelőnek a nyilvántartás módjától függetlenül az adó megállapításához való jog elévüléséig, a halasztott adó esetén a halasztott adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított 5 évig kell megőriznie.

Adatkezelők nem valósítanak meg automatizált adatkezelést (ideértve a profilalkotást is).

5. Adattovábbítás más adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére:

Könyvelő:
A jógaoktatók számára a könyvelést önálló adatkezelőnek minősülő harmadik felek végzik. A jógaoktatók a könyvelő számára továbbíthatja a vele jogviszonyba lépő természetes személyek számára nyújtott szolgáltatás teljesítése eredményeként adott számlákat, bizonylatokat a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek való megfelelés céljából. A könyvelők nevéről, azonosító adatairól és elérhetőségéről az adott jógaoktató tud részletekbe menő tájékoztatást nyújtani.

Adóhatóság:
A számlák, bizonylatok és számviteli nyilvántartások továbbításra kerülhetnek a Nemzet Adó- és Vámhivatal számára (székhely: 1054 Budapest, Széchenyi utca 2., e-mail: nav_kozpont@nav.gov.hu, telefon: +36 1 428-5100) adó- és számviteli jogi kötelezettségek teljesítése céljából.

Fizetési szolgáltatók:
Az adatkezelők a bankkártyás kifizetés teljesítéséhez a SumUp Limited (székhely: Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Írország D02 K580, cégjegyzék: 923201823 ) nevű fizetési szolgáltató szolgáltatását veszi igénybe. A szolgáltató a szolgáltatással az adatkezelő és az érintett közötti online pénzáramlás biztosítását és annak biztonságos lebonyolítását végzi.

Adatkezelők nem továbbítják az adatokat harmadik országba, sem nemzetközi szervezet részére.

6. Jogorvoslati lehetőség:

A jógaoktatók adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

honlap: www.naih.hu

Az érintett – választása szerint – bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Minden jog fenntartva 2023. devijoga.hu